Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > szczegółowe informacje dotyczące studiów

szczegółowe informacje dotyczące studiów

 

System studiów:

Stacjonarne


Organizacja studiów:

 • Studia rozpoczną się w październiku 2011, natomiast zakończą w czerwcu 2015
 • Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim  przez  PJWSTK, we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach i  firmą Genomed S.A w Warszawie
 • Program studiów przewiduje 45 godzin wykładów oraz 40 godzin zajęć laboratoryjnych na semestr
 • Warsztaty projektowe,  w wymiarze 100 godzin na semestr, będą realizowane indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.
 • Przedmioty realizowane podczas studiów:

A)  PJWSTK:

1. Algorytmy analizy i przeszukiwania tekstów
2. Budowa i konstrukcja systemów informatycznych 
3. Eksploracja danych
4. Podstawy sztucznej inteligencji
5. Bioinformatyka 
6. Podstawy biologii obliczeniowej
7. Bioinformatyczne bazy danych
8. Podstawy biostatystyki
9. Podstawy biometrii
10. Statystyczna obróbka danych 
11. Metody obliczeniowe w genetyce 
12. Narzędzia i serwisy internetowe w bioinformatyce

B) Centrum Onkologii:

1. Podstawy biologii molekularnej II
2. Podstawy chemii organicznej i biochemii
3. Podstawy biofizyki z elementami chemii fizycznej 
4. Wysokoprzepustowe techniki pomiarowe biologii molekularnej
5. Podstawy proteomiki
6. Podstawy genetyki

C) Genomed:

1. Podstawy biologii molekularnej I
2. Podstawy genomiki
3. Praktyka genomiki funkcjonalnej 
4. Techniki diagnostyczne

 

Miejsce realizacji studiów:

Zajęcia będą realizowane w Warszawie, Gliwicach oraz Bytomiu

 

 

 

 

Rekrutacja na studia:

 • Studia kierowane są do absolwentów magisterskich studiów politechnicznych lub uniwersyteckich na kierunkach:  fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, medycyna, informatyka bądź kierunkach pokrewnych
 • Wymagana minimalna średnia ocen ze studiów, z przedmiotów ścisłych  4.0
 • Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę:
  o Oceny uzyskane w trakcie studiów I i II stopnia,
  o Dotychczasowy dorobek naukowy i doświadczenia badawcze, poświadczone odpowiednimi dokumentami,
  o Posiadane kompetencje merytoryczne w zakresie tematyki objętej zaplanowanymi projektami doktorskimi, które będą realizowane w instytucjach partnerskich projektu.
 • Wybór kandydata - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu 2011, w siedzibie PJWSTK w Warszawie oraz w Wydziale Zamiejscowym Informatyki PJWSTK w Bytomiu, w terminach podanych na stronie internetowej PJWSTK.
 • W przypadku pozostania wolnych miejsc po ukończeniu pierwszego naboru odbędzie się drugi nabór na studia.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna
 • Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o indywidualnych wynikach postępowania rekrutacyjnego. 

 

Wymagane dokumenty:

A) Wyznaczone regulaminem rekrutacji na studia III stopnia w PJWSTK, dostępnym na stronie www.pjwstk.edu.pl

B) Wymagane przez system realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. deklaracja zgłoszenia do udziału w projekcie;
2. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 

C) Dodatkowe dokumenty – dokumenty poświadczające dotychczasowy dorobek naukowy i doświadczenie badawcze kandydata

 

Termin i miejsce składanie dokumentów:

Dokumenty wymagane regulaminem rekrutacji na studia doktoranckie należy złożyć w PJWSTK (Warszawa ul. Koszykowa 86 lub Bytom ul. Legionów 2).

 

Opłaty:

Wysokość czesnego wynosi 3000 PLN za semestr (600 PLN miesięcznie), przy czym kwota ta nie obejmuje kosztów przewodu doktorskiego.

 

Stypendia:

Dla 10 studentów studiów doktoranckich  zabezpieczono stypendia w wysokości około 2500 PLN netto miesięcznie. 

Stypendia będą wypłacane od października 2011 do czerwca 2015.

O przyznaniu stypendium decydować będzie  Rada Naukowa Projektu INTERKADRA.

 

Staże:

• w wiodących krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo badawczych
• decyzję o kwalifikacji na staże podejmuje Rada Naukowa Projektu INTERKADRA.
• wybór miejsca stażu uzależniony jest od tematyki realizowanych projektów doktorskich.
• kryterium kwalifikacji będą stanowiły wyniki osiągnięte podczas studiów, zapotrzebowanie jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych na przedstawiciela konkretnego kierunku oraz publikacje kandydata w znaczących czasopismach.

 

    

baner_interkadra