Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > partnerzy

partnerzy

Liderem Projektu jest  Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych -  jedna z najlepszych Uczelni w Polsce – wyróżniana przez pracodawców, studentów i media.

Powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii. Szczególny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w Polsce, standardów kształcenia w Unii Europejskiej oraz postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Atutem programu jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy – posiadają zarówno dużą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną umiejętność zastosowania informatyki w wielu dziedzinach życia. 

Uczelnia zatrudnia wybitnych specjalistów – teoretyków i praktyków z Polski i z zagranicy. Organizowane są też liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z przyszłymi pracodawcami. Dzięki umowom o współpracy studenci mogą odbyć część studiów na uczelniach w krajach Unii Europejskiej i Japonii. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi studia informatyczne (Wydział Informatyki) oraz studia z dziedziny zarządzania (Zarządzanie Informacją), kulturoznawstwa (Kultura Japonii), a także studia artystyczne (Architektura Wnętrz, Sztuka Nowych Mediów).

PJWSTK ma prawo do nadawania tytułów licencjata, inżyniera, magistra oraz stopnia doktora nauk technicznych. W 2009 roku uczelnia otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Prowadzi też studia podyplomowe. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom uczelni państwowych. 

PJWSTK to Uczelnia Przyjazna Studentom – takie wyróżnienie zostało już dwukrotnie przyznane przez Parlament Studentów RP. Pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych są potwierdzeniem profesjonalizmu i najwyższej jakości kształcenia. PJWSTK wspiera działalność naukową i zainteresowania studentów tworząc liczne koła naukowe, sekcje sportowe, koła zainteresowań. Na Uczelni działa Biuro Karier, Inkubator Przedsiębiorczości, studenci obowiązkowo uczestniczą w praktykach studenckich. PJWSTK oferuje rozbudowany system stypendialny, a najlepsi studenci mają szansę na praktyki w uznanych na całym świecie firmach. Uczelnia w 2009 roku wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na „kierunki zamawiane” mający na celu spopularyzowanie nauk technicznych wśród młodzieży rozpoczynającej studia. 

Główna siedziba PJWSTK znajduje się w Warszawie. Laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt komputerowy. PJWSTK posiada unikalny w skali kraju sprzęt multimedialny, roboty stacjonarne i mobilne, stacje graficzne oraz wiele innych. W 2003 roku, w Bytomiu, powstał Wydział Zamiejscowy Informatyki. Uczelnia zapewnia studentom PJWSTK warunki do samodzielnej pracy poprzez udostępnienie każdemu studentowi oddzielnego komputera ze stałym dostępem do Internetu oraz laboratoria projektowe poza godzinami zajęć. W 2009 roku na Wydziale zostały uruchomione studia na kierunku „Grafika”. Studia te zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2007 roku Uczelnia otworzyła Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, gdzie prowadzone są studia na kierunku „Informatyka” i „Grafika”. Obok „tradycyjnych” specjalizacji oferowanych przez PJWSTK, specyfiką filii gdańskiej jest proponowana specjalizacja z dziedziny sztucznej inteligencji, która koncentrować się będzie na zagadnieniach powiązanych z praktycznym zastosowaniem informatyki w specyficznych uwarunkowaniach Pomorza.

więcej informacji na stronie http://www.pjwstk.edu.pl/

 

 

Partnerami w Projekcie są:

  • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach  - nowoczesny, wysokospecjalistyczny ośrodek naukowo-kliniczny, największa placówka onkologiczna w Polsce południowej.

Instytut prowadzi działalność leczniczą, diagnostyczną i badawczą. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi na świecie, w oparciu o najnowsze schematy postępowania terapeutycznego, często o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym, ze szczególnym naciskiem na leczenie skojarzone chorób nowotworowych. O jakości usług leczniczych świadczy m.in. uzyskanie statusu Europejskiego Centrum Doskonałości Radioterapii. Gliwicki Instytut Onkologii jest oddziałem Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

Działalność naukowa

Instytut Onkologii w Gliwicach zatrudnia blisko 200 pracowników naukowych, w tym 24 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 80 doktorów. Badania w zakresie nauk podstawowych i translacyjnych realizowane są przede wszystkim przez zespoły tworzące Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. W Centrum zatrudnionych jest blisko 60 osób, w tym 8 samodzielnych pracowników nauki i 25 osób ze stopniem doktora. W roku 2004 zespoły tworzące obecnie Centrum Badań Translacyjnych uzyskały, jako Dział Badawczy Centrum Onkologii, status Centrum Doskonałości Ministerstwa Nauki (Centrum Doskonałości jest członkiem Sieci Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia). 

Tematyka badawcza

Badania prowadzone w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów obejmują pogranicze współczesnej medycyny, biotechnologii i bioinformatyki. Szczególny nacisk kładzie się na badania mogące przynieść zarówno wartość poznawczą, jak i bezpośrednie zastosowania praktyczne. Główne kierunki badawcze to: wyjaśnienie predyspozycji genetycznych do zachorowań na nowotwory, badanie nowych leków przeciwnowotworowych,  poznawanie molekularnych mechanizmów procesu nowotworzenia, pogłębienie wiedzy o mechanizmach przekazywania sygnału w komórce, naprawy uszkodzeń DNA, apoptozy i oporności na czynniki stosowane w terapii, oraz poszukiwanie nowych molekularnych czynników o znaczeniu diagnostycznym. Większość projektów prowadzona jest przez zespoły multidyscyplinarne, łączące biologów, lekarzy, chemików i informatyków, w ścisłej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (np. Politechniką Śląską w Gliwicach). Projekty naukowe prowadzone są we współpracy z liczącymi się w świecie ośrodkami badawczymi, m.in. MD Anderson Cancer Center, Rice University, DKFZ, Karolinska Institute, Southwestern Medical Center, NIH-NCI. Studenci Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej (kierunki biologia i biotechnologia) od lat wykonują w Dziale Badawczym prace magisterskie, a dziesiątki osób rocznie z różnych uczelni odbywa tu staże i praktyki.

Zaplecze badawcze

Główne techniki badawcze wykorzystywane w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów to m.in.: hodowla komórek in vitro, manipulacje materiałem genetycznym (transfekcje, klonowanie, siRNA), analizy ekspresji genów reporterowych, analiza migracji komórek, analiza ekspresji genów na poziomie RNA i białka (m.in. mikromacierze, PCR i qRT-PCR, immunocytochemia), sekwencjonowanie DNA i metody hybrydyzacyjne, metody cytogenetyczne (np. FISH), cytometria przepływowa, immunoprecypitacja, myszy transgeniczne. Centrum jest wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt badawczy, umożliwiający prowadzenie na wysokim poziomie projektów z dziedziny biologii molekularnej i komórkowej, genomiki i proteomiki. Dysponujemy podstawowym sprzętem laboratoryjnym do prowadzenia prac z zakresu inżynierii genetycznej, analizy ekspresji genów, badań na komórkach i zwierzętach, oraz do prac z izotopami. Do wysokospecjalistycznych urządzeń, którymi dysponuje Centrum należą mikroskop konfokalny, mikrodyssektor laserowy czy spektrometry mas MALDI-ToF/ToF i ESI-IT. Ponadto, w Instytucie Onkologii znajduje się m.in. laboratorium mikromacierzowe, w którym wykonywane są analizy z wykorzystaniem mikromacierzy Affymetrix, oraz laboratorium sekwencjonowania genomowego.

więcej informacji na stronie  www.io.gliwice.pl

 

  •  GENOMED S.A. -  innowacyjna firma, założona przez naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem i osiągnięciami w dziedzinie genomiki. 

Założyciele Genomedu są prekursorami tej  dziedziny badań, zaangażowani byli w jeden z pierwszych projektów naukowych na tym polu- sekwencjonowanie genomu drożdży. Założyciele spółki utworzyli laboratorium usługowe, specjalizujące się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA.  Zespół Genomedu  tworzy grupa  biologów molekularnych i diagnostów genetycznych (wykorzystujących doświadczenie zdobyte podczas pracy w Instytucie Matki i Dziecka) oraz lekarze genetycy kliniczni.  Stworzony  w 2009 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ Genomed), oferuje usługi z zakresu diagnostyki molekularnej, opartej na sekwencjonowaniu DNA, klientom polskim i zagranicznym. Strategia Genomedu opiera się na adaptacji zaawansowanych technologii, nie ograniczonych tylko do sekwencjonowania DNA, na potrzeby indywidualnego klienta. Spółka koncentruje się na dostarczaniu usług diagnostycznych ze stale wzrastającą ilością informacji, dzięki zastosowaniu coraz bardziej nowoczesnych technologii sekwencjonowania i analizy DNA. Środki pozyskane z nowej emisji akcji  w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect Genomed chce przeznaczyć na dalszy rozwój i wdrożenie najnowszej technologii sekwencjonowania genomów do diagnostyki genetycznej. Uzyskany indywidualny zapis genomu będzie podstawą dla diagnostyki, profilaktyki zdrowotnej, farmakogenetyki  a także dla terapii genowej i enzymatycznej. 

Działalność badawczo-rozwojowa

Ukierunkowana jest na wprowadzanie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną zdrowia. Jej podstawą jest znajomość kompletnej sekwencji DNA genomu pacjenta - około 6 mld liter kodu. W październiku 2009 r. Genomed otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.4-4.1.) i obecnie realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka, zatytułowany “Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej”. Przygotowując się do komercyjnej analizy genomu ludzkiego, specjaliści z Genomedu sprawdzili możliwość zastosowania do celów diagnostycznych danych pochodzących z sekwenatorów genomowych różnych firm, testując ich jakość, ilość i złożoność. By rozpocząć pierwszy etap realizacji projektu odczytywania i analizy całych genomów ludzkich, Genomed zakupił pierwszy w Polsce system GS Junior.  Rozwijana przez Genomed technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych 6 500 genów związanych z chorobami genetycznymi. Spółka może poszczycić się odczytywaniem sekwencji ponad 70 genów odpowiedzialnych za choroby i opracowuje metodykę analizy mutacji w następnych 30. Doświadczenie pracowników i zaplecze naukowo-badawcze pozwalają na analizowanie sekwencji genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi (tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki genetycznej). 

Oferta  

Firma świadczy usługi w zakresie diagnostyki chorób genetycznych, opartej na sekwencjonowaniu DNA dla ponad 200 ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych oraz instytucji medycznych. Od 2010 r. spółka na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka, w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków, wykonuje sekwencjonowanie DNA i analizę diagnostyczną genu związanego z mukowiscydozą. Od 2011 r. Genomed wykonuje w swej poradni refundowane konsultacje specjalistyczne. Usługi diagnostyczne obejmują izolację DNA, amplifikację PCR wybranych regionów DNA, ustalenie sekwencji wybranych regionów, porównanie z bazą danych, aby zidentyfikować potencjalne mutacje oraz interpretację wyniku wykonaną przez  uprawnionego diagnostę. 

Usługi dla nauki - Genomed oferuje wszelkiego typu analizy sekwencji DNA, w tym analizę polimorfizmu ("Gene Scan"), sekwencjonowanie materiału genetycznego fagów czy genomów bakterii. Spółka realizuje także pełne projekty, od izolacji DNA, doboru starterów i warunków do wykonania reakcji PCR oraz sekwencjonowania po metagenomiczne analizy środowiskowe.

więcej informacji na stronie www.genomed.pl 

baner_interkadra