Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > o projekcie

o projekcie

Do powstania projektu „Interdyscyplinarna kadra akademicka  na rzecz rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy” przyczyniła się obserwacja zjawisk zachodzących w otoczeniu społecznym i gospodarczym i  zmieniających się wymagań, jakie obecna gospodarka stawia tak przed pracownikami, jak  i pracodawcami.  Znajomość  tych zmian w połączeniu z powszechną świadomością konieczności ciągłego dokształcania i nabywania nowych kwalifikacji w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku - doprowadziły do stworzenia tego Projektu.

Do najważniejszych zaobserwowanych zjawisk, z których wynikają założenia Projektu należą:

  • rosnące  znaczenie wykorzystania informatyki na rzecz rozwoju gospodarki, w celu   efektywnego wykorzystania gromadzonej wiedzy, wspieranie praktyków w wykorzystaniu i przetwarzaniu posiadanej przez nich wiedzy (szczególne znaczenie baz danych);
  • konieczność nabywania umiejętności informatycznych przez praktyków z innych dziedzin, w celu wykorzystania ich w podstawowej działalności zawodowej/naukowej;
  • dynamicznie rozwijające się biotechnologia i medycyna;
  • szukanie odpowiedzi na wymagania rynku pracy (szczególnie szybko zmieniający się sektor nowych technologii) przez bezpośrednią współpracę z przedsiębiorcami;
  • tworzenie powiązań między  nauką a życiem gospodarczym, w celu dostosowania poziomu kształcenia do wymagań przedsiębiorstw (szczególnie innowacyjnych) – na przykład przez włączenie praktyków do procesu nauczania;
  • „instrumentalne” traktowanie informatyki, jako narzędzia wspierającego inne działania i płynące stąd zapotrzebowanie na „informatykę interdyscyplinarną”;
  • konieczność nadążanie za rozwojem wiedzy, jej aktualizacja, poszerzanie o nowe  obszary a co z tym się wiąże ciągłe doskonalenie procesów kształcenia, budowanie potencjału kadry naukowej, wzrost potencjału technicznego do przetwarzania wiedzy i umiejętności do przekazywania wiedzy;
  • wymiana doświadczeń i współpraca środowisk naukowych, jako sposób na podnoszenie kwalifikacji, nabywanie wiedzy i nowych umiejętności.

Celem Projektu jest  lepsze powiązanie zasobów PJWSTK z potrzebami rynku pracy a jego realizacja   ma na celu doprowadzenie do wzrostu potencjału dydaktycznego i  jakości kształcenia w PJWSTK, w zakresie stosowania narzędzi informatycznych do przetwarzania i efektywnego wykorzystania zasobów wiedzy w obszarach wysoce pożądanych przez gospodarkę.

Jednym z głównych rezultatów projektu będzie wprowadzenie na rynek pracy specjalistów zdolnych sprostać rosnącym wymaganiom gospodarki, dysponujących - poza wiedzą merytoryczną - umiejętnościami technicznymi do jej wykorzystania.

Projekt jest realizowany przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych (lidera) oraz partnerów: Oddział Centrum Onkologii Instytutu im. M.Skłodowskiej-Curie w Gliwicach i Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie.

Budżet Projektu wynosi ponad 6 mln pln.

Projekt rozpoczął się w październiku 2010 roku a zakończy w czerwcu roku 2015.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet „szkolnictwo wyższe i nauka”, działanie 4.1 ”Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; poddziałanie 4.1.1 „wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”) i dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.baner_interkadra